فرم ارزیابی تخصصی مهاجرتی شرکت اندیشه

لطفا فرم زیر را با هماهنگی مشاورین ما کامل نمایید

با پیش شماره وارد شود، مثلا 00989126661313
با پیش شماره وارد شود، مثلا 00989126661313
سن شما: 1
سن همسر شما: 1
اگر شهروندی یا اقامت کشور دیگری را دارید نام کشور را ذکر نمایید.
اگر شهروندی یا اقامت کشور دیگری را دارید نام کشور را ذکر نمایید
با پیش شماره استان وارد شود.
مثال: یک پسر 9 ساله و یک دختر 5 ساله
اگر در هر مقطعی محل تحصیل شما و یا همسرتان کشور دیگری بوده است نام کشور و دانشگاه محل تحصیل خود را ذکر نمایید
اگر خودتان یا همسرتان در بیش از یک رشته تحصیل کرده اید لطفا رشته و مقطع مورد نطر را ذکر نمایید.
مثلا: شرکت ایران خودرو
مثلا: شرکت ایران خودرو
(عنوان کار، میزان سابقه و نام کارفرمای قبلی را ذکر نمایید.)
(عنوان کار، میزان سابقه و نام کارفرمای قبلی را ذکر نمایید.)
در صورت بلی ارزش ملک خود را ذکر نمایید.
در صورت بلی ارزش ملک خود را ذکر نمایید.
اگر شما یا همسرتان بیزینس و یا شرکت ثبت شده ای دارید، سوالات این قسمت را پاسخ دهید.
اگر شما یا همسرتان بیزینس و یا شرکت ثبت شده ای دارید، سوالات این قسمت را پاسخ دهید.
اگر شرکت از زمان تاسیس تا تاریخ جاری توقفی در فعالیت داشته لطفا توضیح دهید
1 نفر
با پیش شماره وارد شود، مثلا 00989126661313
سن شما: 1
اگر شهروندی یا اقامت کشور دیگری را دارید نام کشور را ذکر نمایید.
با پیش شماره استان وارد شود.
با پیش شماره وارد شود، مثلا 00989126661313
سن همسر شما: 1
اگر شهروندی یا اقامت کشور دیگری را دارید نام کشور را ذکر نمایید
مثال: یک پسر 9 ساله و یک دختر 5 ساله
اگر در هر مقطعی محل تحصیل شما و یا همسرتان کشور دیگری بوده است نام کشور و دانشگاه محل تحصیل خود را ذکر نمایید
اگر خودتان یا همسرتان در بیش از یک رشته تحصیل کرده اید لطفا رشته و مقطع مورد نطر را ذکر نمایید.
مثلا: شرکت ایران خودرو
(عنوان کار، میزان سابقه و نام کارفرمای قبلی را ذکر نمایید.)
مثلا: شرکت ایران خودرو
(عنوان کار، میزان سابقه و نام کارفرمای قبلی را ذکر نمایید.)
در صورت بلی ارزش ملک خود را ذکر نمایید.
در صورت بلی ارزش ملک خود را ذکر نمایید.
اگر شما یا همسرتان بیزینس و یا شرکت ثبت شده ای دارید، سوالات این قسمت را پاسخ دهید.
اگر شما یا همسرتان بیزینس و یا شرکت ثبت شده ای دارید، سوالات این قسمت را پاسخ دهید.
اگر شرکت از زمان تاسیس تا تاریخ جاری توقفی در فعالیت داشته لطفا توضیح دهید
1 نفر